Правила и услови за хостирање и регистрација на домени
Споредна на хостинг пакети

Правила и услови за хостирање и регистрација на домени

GLOBAL NET своите услуги за хостирање ги обезбедува за компании регистрирани во Малкедонија, како и за државјани на Р. Македонија. Наплатата за услугите се врши однапред за секоја година и износот платен е неповратлив.


Содржини дозволени за хостирање

GLOBAL NET на своите сервери не дозволува хостирање на сајтови забранети со закон во Р. Македонија. Имено, на нашите клиенти им е забрането да хостираат сајтово со порногравска содржина, сајтови кои шират расна, верска и друга меѓучовечка нетрпеливост, како и други содржини забранети со закон. Во таа смисла GLOBAL NET веднаш ќе го стопира прикажувањето на таквата содржина, а последниците ќе ги сноси договорната страна која ги користи нашите услуги.


Потребни предуслови за користерње на нашите услуги

За да го хостираме вашиот вебсајт, потребно е да ги прикачите содржините на нашите сервери. Кога го правите ова прикачување, вие креирате една или повеќе копии на вашите содржини на нашиот систем. Со купување на хостинг сервисот од нас, ви се согласувате со правењето на овие копии и ни давате дозвола (лиценца) да ги одржуваме овие копии и да ги направиме достапни за корисниците на интернет. Вие сте единствено одговорни за обезбедувањето на сите содржини и други податоци кои го сочинуваат вашиот вебсајт. Ве молиме имајте во предвид дека иако прикачувате копија од вашите содржини на нашите сервери, морате секогаш да правите бекап копија на вашите содржини и други датотеки од сајтот, барем од време на време, како би можеле да ги повратите во случај на технички проблеми, како на пример проблеми со серверот, технички и системски поврзани проблеми, губење на содржините од нашите сервери, итн.


Резервни копии од Вашите податоци

Резервните копии спаѓаат секогаш во одговорност на клиентот. Клиентите мораат самите да си направат резервна копија со помош на алатките за хостирање во нивниот cPanel (контролен панел). Во таа смисла треба да имате во предвид дека секоја резервна копија зазвема простор од вкупниот закупен простор.

GLOBAL NET нема да биде одговорен за било какви оштетувања на содржините на корисникот, вебсајтот на корисникот или други штети и дисфункционалности или прекини во испорачувањето на услугите предизвикани од неправилноста на содржините на корисникот или било кој аспект на вебсајтот на корисникот.

Корисникот е единствено одговорен за правењето на бекап копиите од неговиот вебсајт и содржините.
На барање на клиентот GLOBAL NET може да обезбеди услуга за секојдневен бекап на податоците, 7 дена наназад што е предмет на нова услуга која се доплаќа.

 

Содржини

Сите продукти и услуги на овој вебсајт се во согласност со позитивните законски прописи во Република Македонија.

Корисникот се сложува да не покренува никакви спорови и тужби поврзани со користењето на нашите продукти и услуги.

 

Полиса за нула-толеранција на СПАМ

GLOBAL NET има нула-толеранција, анти-спам полиса, според која праќање на спам или друга несакана комерцијална е-пошта од нашите сервери строго е забранета. Ова вклучува, но не е ограничено само на: масовно испраќање на промотивни пораки, пропагандни материјали или непожелна комерцијална пошта на било кои групи на општествената заедница. Доколку праќате масовна пошта, имате обврска на примателите на таа пошта да им овозможите да се избришат себеси од вашата листа за масовна електронска пошта. Го задржуваме правото веднаш да ја деактивираме вашата сметка и да го спречиме понатамошното користење на нашите услуги доколку откриеме вакви активности. Било која организација или ентитет кои се на листата на ROKSO не можат да бидат хостирани на нашите сервери. Било кој акаунт кој ќе предизвика ставање на нашите IP адреси на црна листа ќе биде инстантно суспендиран и/или избришан. Покрај ова нашите сервери се опремени со висока технологија за заштита од спам пораки.

 

Сопственост

Сите податоци кои се предмет на хостирање на серверите на GLOBAL NET се сопственост на клиентот.
Истотака клиентот има сопственост и над домените кои се регистрирани во негово име во МАРНЕТ за .мк домените и сите други домени кои се регистрирани на светско ниво.
Сопственоста трае додека клиентот ги користи услугите на GLOBAL NET и редовно ги плаќа обврските. 

Доколку клиентот ги откаже услугите или не ги плаќа обврските на време, сопственоста ја презема GLOBAL NET. GLOBAL NET има право да ги откаже домените регистрирани или да ги задржи во своја сопственост.

За време на користењето на услугите на GLOBAL NET, клиентот има право да побара пренесување на сопственоста на домени во своја корист или кон трети лица. Доколку се откаже од услугите или не ги плаќа на време, GLOBAL NET нема обврска да ја пренесе сопственоста или има право да побара надокнада од најмалку 6000 денари.

 

Обновување на договорот

Клиентот е должен да го откаже договорот најмногу 15 дена пред истекувањето на договорот за хостинг услуги. Во спротивно ќе се смета дека клиентот сака да го обнови договорот и затоа ќе му биде испратена фактура која треба да ја плати во рок не подолг од 30 дена. Во спротивно GLOBAL NET може да ги суспендира услугите на клиентот, делумно или целосно избрише податоците кои се предмет на хостирање. GLOBAL NET не презема никаква одговорност за делумно прекунување на услугата и евентуалните штети на клиентот доколку клиентот не ги плати навреме своите обврски.

 

Откажување

Доколку клиентот сака да ги откажи услугите во предвидениот рок, има можност да побара снимање на податоците од неговиот простор на оптички медиум кој ќе му биде испратен по пошта. Нашата услуга за снимање и праќање на податоци по пошта чини 1180 денари (со вклучен ддв 18%)

 

Гаранција

GLOBAL NET дава гаранција за активност на серверите од 99%.

Сепак во никој случај GLOBAL NET не може да биде држен одговорен за било која директна, индиректна, посебна, казнена или консеквентна штета која резултира на било кој начин од употребата или неможноста за употреба на услугите кои ги нудиме, или пак од користењето на веб просторот кој го закупува некој наш клиент.

 

Злоупотреба

Клиентот нема право услугата да ја злоупотребува за неовластен пристап до податоци на серверот или податоци на други клиенти. Во спротивно клиентот може веднаш да биде исклучен без известуавње и без право на поврат на платените средства за услугата. покрај тоа сноси и кривична одговорност за неовластен пристап до недозволени информации и ќе се третира како ИТ криминал.

 

Хардверски проблем

Во случај на хардверски дефект/проблем со ( RAM, CPU, HDD) на серверите каде се хостирани податоците, GLOBAL NET се обврзува да го отстрани дефектот во периодот до 7 работни денови. Доколку проблемот е во хардискот, каде што се сместени податоците, истиот се заменува и се враќаат податоците за кои имаме back up кој е генериран по автоматизиран пат, но спеак не гарантираме за податоците и нивната исправност вратени од back up серверот. Клиентот е секогаш должен да има своја резервна копија од веб сајтот.

 

Преоптеретување

Секој веб сајт троши ресурси како што се процесор, меморија, мрежни ресурси. Доколку вашиот сајт е хостиран на основните или reseller пакетите тогаш ние не толелираме злоупотреба, надминување односно оптеретување на ресурсите на серверот од страна на еден корисник во однос на останатите на истиот сервер. Ресурсите на еден хостинг или reseller сервер мора да бидат распоредени за сите корисници еднакво, така што се ограничува користењето на процесорот и рам меморијата. Прекумерното користење на процесорот и меморијата на еден или повеќе корисници доведува до екстремно забавување на серверот. Доколку дојде до оптеретување на серверот од страна на еден корисник, истиот може да биде суспендиреан без претходно известување. Нашиот технички тим може, но не е обврзан да помогне во одстранување на проблемот со сајтот кој го оптеретува серверот. Доколку некој корисник има потреба од повеќе ресурси како што се рам и процесор тогаш неопходно е да се надогради до Виртуелен Сервер или Дедициран сервер односно до пакет кој нуди гарантирани ресурси на меморија и процесор. 

 

Ограничувања:

• Еден хостинг корисник не смее да надминува искористување на рам меморијата повеќе од 10%

• Не се дозволува надминување на оптеретеноста на процесорот над 12% по хостинг

• Apache конекциите се лимитирани на максимални 120 конекции во секунда

• 100 MySQL конекции е дозволениот максимум

• Поради заштита од спамирање поставен е лимит од максимален број на 200 испратени е-маил пораки во рок од еден час

Овие ограничувања НЕ ВАЖАТ за Виртуелените и дедицираните сервер! Дополнително постојат и останати исклучоци од овие правила!

Овие правила и услови може да бидат променети

Поради развојот на нашиот бизнис и променливата природа на веб хостинг индустријата, овие правила на користење на услугите може да бидат променети. Промените ќе бидат објавени тука и продолжувањето со користењето на продуктите и услугите значи дека ги прифаќате промените кои сме ги направиле.

 

Надомест на штета

Доколку тимот на GLOBAL NET биде тужен и му се заканува тужба од трети лица поради нешто кое вие сте го направиле со користењето на услугите или како наш соработник, вие се согласувате да ги сносите последиците доколку се констатира дека GLOBAL NET е виновен или треба да плати паричен надомест за помирување. Во правна смисла, ова се нарекува надомест на штета. Не само што се сложувате да ги рефундирате средствата кои сме ги дале за да ја задоволиме пресудата или да го решиме сето тоа спогодбено, туку исто така се сложувате да ги платите и адвокатските хонорари на оние кои ќе не застапуваат и сите други трошоци со кои GLOBAL NET може да се здобие бранејќи се себе си.

 

Ценовник

Услугите за хостирање на сајт и регистрација на домени се дадени на нашиот веб сајт. Тоа значи дека ценовникот на нашите услуги како и наплатата на истите се неодминлив дел.
Тоа значи дека се согласувате дека сите услуги се наплаќаат однапред за определениот период.
Истотака за регистрација на домени, услугата за префрлање на доменот на друг регистрар истотака се наплаќа.

Наша адреса:
ул. Пандил Шишков бр. 3/2/9
Скопје, Р. Македонија
Работно време:
Пон. до Пет. 8.30-16.30
Викенди: Неработни
Телефони:
T-HOME > 02 3172 808
MOBILE > 070 222 358